pristontale.com.vn

pristontale.com.vn

Hỗ trợ game thủ

Hệ thống map

Bản đồ

Ký hiệu Chú thích
Đường đi để tiến vào MAP khác
Dịch chuyển nhanh đến map khác
Ký hiệu của các NPC
Nơi boss xuất hiện
Các bãi VIP (quái đông)
G Grassland
F Forest
W Wasteland
D Desert
Dun | U Dungeon
S Sanctuary