pristontale.com.vn

pristontale.com.vn

Hỗ trợ game thủ

MIXING

Bảng công thức weapons

Hiệu ứng
CRIT +2% / Min DMG +1 / Max DMG +1   1 2 2   1                
CRIT +4% / Min DMG +3 / Max DMG +3     2 2 1 3                
ATK RTG +40 / Min DMG +3 / Max DMG +5   1     1 1 3              
CRIT RTG +4% / MP +20 / Min & Max DMG +6       1 1 2   3            
ATK RTG+80 / HP +30 / Min & Max DMG +7       1   4   2 4          
ATK RTG +80 / CRIT +5% / Min & Max DMG +12           1 5 1 5          
HP +40 / Min DMG +12 / Max DMG +15           3   4 1 4        
CRIT +6% / HP +60 / Min DMG +16 / Max DMG +18           2     2 3 5      
HP + 80 / CRIT +6% / ATK RTG +130 / Min & Max DMG +20             1   1 3 2 5    
HP  +100 / MP & STM +50 / CRIT +9% / ATK RTG +150 / Min & Max DMG +26           3     2 1   2 4  
Hiệu ứng

Bảng công thức armor robe

Hiệu ứng
DEF +40 / ABS +0.4   1 2 2   1                
DEF +45 / ABS +1.0     2 2 1 3                
ABS +3.5   1     1 1 3              
ABS +3.5 / HP +20       1 1 2   3            
ABS +4.0 / HP +25       1   4   2 4          
ABS +4.0 / HP +40           1 5 1 5          
ABS +5.0 / DEF +20%           3   4 1 4        
ABS +7.0 / DEF +30% / KHÁNG TẤT CẢ +2           2     2 3 5      
ABS +9.0 / DEF +50% / HP & MP +55 / STM REG +1.5             1   1 3 2 5    
Hiệu ứng

Bảng công thức shield

Hiệu ứng
DEF +15 / ABS +0.3   1 2 2   1                
BLOCK +4% / ABS +0.6     2 2 1 3                
DEF+40 / BLOCK +2%   1     1 1 3              
DEF +40 / MP +10 / STM +50       1 1 2   3            
BLOCK +4% / HP +30       1   4   2 4          
BLOCK +4% / HP +50           1 5 1 5          
BLOCK +5% / ABS +3.0           3   4 1 4        
BLOCK +5% / HP +60 / DEF +120           2     2 3 5      
HP +60 / STM +30 / STM REG +3.0 / DEF +25% / ABS +4.5 / BLOCK +6%             1   1 3 2 5    
HP +80 / MP +40 / STM REG +2.5 / DEF +75% / ABS +5.5 / BLOCK +7%           3     2 1   2 4  
Hiệu ứng

Bảng công thức orb

Hiệu ứng
DEF +15 / ABS +0.4   1 2 2   1                
DEF +50 / ABS +1.0 / MP REG +0.4     2 2 1 3                
DEF +40 / STM +40 / MP REG +0.4   1     1 1 3              
MP +50 / STM +50       1 1 2   3            
ABS +1.5 / MP REG +1.0 / HP +30       1   4   2 4          
DEF +20 / MP REG +1.2 / MP +60           1 5 1 5          
DEF +100 / ABS +4.5 / MP +55           3   4 1 4        
ABS +6.5 / MP +55 / HP +60 / MP REG +2.0           2     2 3 5      
ABS +8.5 / HP +40 / STM REG +2.5 / MP REG +2.5 / BLOCK +2% / DEF +180             1   1 3 2 5    
ABS +10 / HP +50 / MP +100 / MP REG +3.0 /BLOCK +4% / DEF +240           3     2 1   2 4  
Hiệu ứng

Bảng công thức khác

Hiệu ứng
CRIT +2% / Min DMG +1 / Max DMG +1   1 2 2   1                
CRIT +4% / Min DMG +3 / Max DMG +3     2 2 1 3                
ATK RTG +40 / Min DMG +3 / Max DMG +5   1     1 1 3              
CRIT RTG +4% / MP +20 / Min & Max DMG +6       1 1 2   3            
ATK RTG+80 / HP +30 / Min & Max DMG +7       1   4   2 4          
ATK RTG +80 / CRIT +5% / Min & Max DMG +12           1 5 1 5          
HP +40 / Min DMG +12 / Max DMG +15           3   4 1 4        
CRIT +6% / HP +60 / Min DMG +16 / Max DMG +18           2     2 3 5      
HP + 80 / CRIT +6% / ATK RTG +130 / Min & Max DMG +20             1   1 3 2 5    
HP  +100 / MP & STM +50 / CRIT +9% / ATK RTG +150 / Min & Max DMG +26           3     2 1   2 4  
Hiệu ứng

Thông tin cần biết

 • Min Damage = Min DMG (Sát thương nhỏ nhất)
 • Max Damage = Max DMG (Sát thương lớn nhất)
 • Attack rating = ATK RTG (Tỉ lệ trúng)
 • Critical = CRIT (Tỉ lệ chí mạng)
 • Defense Rating = DEF (Khả năng phòng thủ)
 • Absorption Rating = ABS (Khả năng hấp thụ sát thương)
 • Block Rating = BLOCK (Khả năng đỡ đòn)
 • Stamina = STM (Thể lực)
 • Mana = MP (Nội lực)
 • Life = HP (Sinh lực)
 • STM Regen = STM REG (Phục hồi Thể lực)
 • MP Regen = MP REG (Phục hồi Nội lực)
 • HP Regen = HP REG (Phục hồi Sinh lực)